Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za VII. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Županje

Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, i 118/18) i članka 31. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine”, broj 3/17), Mišljenja o provedenom postupku Ocjene izdanom po Vukovarsko-srijemskoj županiji, Službi za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjeku za zaštitu okoliša i prirode KLASA:351-01/22-13/12, URBROJ: 2196-14-01-22-3, od 7. prosinca 2022. godine, nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš u postupku izrade VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Županje, Gradonačelnik Grada Županje donio je Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za VII. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Županje.

 

U prilogu: Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za VII. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Županje.

Skip to content