Korištenje reciklažnog dvorišta i pravilno odvajanje otpada

Danas u okviru projekta IZGRADNJA I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U ŽUPANJI održana obrazovna aktivnost vezano za korištenje reciklažnog dvorišta i pravilno odvajanje otpada u kućanstvima na području obuhvata projekta.
Djelatnica Čistoća Županja d.o.o. Manda Đurić je učenicima Obrtničko industrijske škole predstavila projekt te ih upoznala s prednostima razdvajanja otpada i mogućnostima koje reciklažno dvorište donosi. Nakon teorijskog dijela učenici su obišli Reciklažno dvorište u Županji gdje su imali priliku vidjeti funkcioniranje istog. Navedeni projekt je financiran iz Kohezijskog fonda u vrijednosti od 3.387.894,90HRK što predstavlja 85% ukupnih prihvatljivih troškova. Projekt se provodi od 10/2017-03/2019 a korisnik je Grad Županja.