GRAD ŽUPANJA - PRIJATELJ ŽIVOTINJA
GRAD ŽUPANJA - PRIJATELJ ŽIVOTINJA

Grad Županja - prijatelj životinja

Krajem 2017. godine Sabor Republike Hrvatske donio je novi Zakon o zaštiti životinja (NN br. 102/17).

Novi Zakon o zaštiti životinja propisuje čitav niz obveza skrbnika pasa i mačaka te jedinice lokalne samouprave uz vrlo visoke sankcije u slučaju nepoštivanja, kao npr.:

  1. Nenapuštanje: zabranjeno je napuštanje životinje;
  2. Obavezno mikročipiranje: Obveza skrbnika životinje je mikročipirati i platiti troškove tok zahvata. Izuzetno u tijeku 2018. godine Grad Županja će financirati mikročipiranjepasa prilikom redovitog cijepljenja protiv bjesnoće. Procjenjujemo da je tek oko 30% pasa na području Grada mikročipirano. Mikročipiranje će pridonijeti boljoj evidenciji kućnih ljubimaca i smanjenju troškova Grada na smještaju pasa u sklonište. U skladu sa odredbama citiranog Zakona Grad Županja je dužan do 30. lipnja ove godine provesti kontrolu mikročipiranja;
  3. Kontrola razmnožavanja: Zakonska obveza skrbnika pasa je i osigurati kontrolu razmnožavanja životinja . Kao način kontrole razmnožavanja radi se kastracija i sterilizacija ženki i mužjaka. Veterinarski postupak koji sprječava neželjeno potomstvo je rutinski. Grad Županja će financirati ove zahvate u 2018. godini.
  4. Osiguranje svih potrebnih uvjeta : Skrbnik mora osigurati potrebne uvjete za kućne životinje što uključuje i veterinarsku skrb. Zanemarivanje i zlostavljanje životinja kažnjivo je;
  5. Ovlasti komunalnog redara: Između ostalih ovlasti skrbnik životinje obvezan je komunalnom redaru predočiti dokaz o mikročipiranju i cijepljenju životinje;
  6. Čišćenje izmeta i povodac: Skrbnik je dužan počistiti izmet za svojim psom i držati životinju na povodcu, osim na mjestima gdje je dopušteno da se pas kreče slobodno;
  7. Udomljenje umjesto kupnje: Zakon zabranjuje eutanaziju životinja nakon 60 dana provedenih u skloništu kao što je to bilo do sada, već će životinja ostati u skloništu do udomljenja. Udomljavanjem umjesto kupnje možete pomoći psu i svojoj zajednici.9

Budite odgovorni i ne riskirajte visoke novčane kazne. Odvedite svog kućnog ljubimca na cijepljenje, mikročipiranje i sterilizaciju (kastraciju) te održavajte svoj grad čistim i ugodnim za život.

Ako ste svjedok kršenja zakona, zanemarivanja ili zlostavljanja životinja, svakako prijavite takve slučajeve nadležnoj veterinarskoj inspekciji i komunalnom redarstvu a u slučaju zlostavljanja i policiji .

Budite aktivni sudionik društva i štitite životinje. Prilikom redovite podjele uplatnica za komunalnu naknadu za 2018. godinu svim obveznicima će biti uručen i letak o obvezama skrbnika pasa, pa Vas molimo da ga pročitate.

Grad Županja je sklopu svojih obveza iz Zakona o zaštiti životinja ostvario vrlo dobru suradnju sa udrugama koje su i osnovane radi zaštite životinja ( „Prijatelji životinja“ i dr.).

Za sve informacije iz oblasti zaštite životinja  stojimo na raspolaganju.

Jedino registrirano sklonište za životinje na području Vukovarsko srijemske županije koje udovoljava Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje „Tip – Tip“ iz Vinkovaca ima vrlo ograničeni kapacitet. Grad Županja je sa tim skloništem zaključio ugovor o postupanju prema napuštenim i izgubljenim životinjama sukladno Zakonu o zaštiti životinja.

U tijeku je priprema Odluke Grada Županja o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama i Naredbe o obveznoj trajnoj sterilizaciji pasa i mačaka na podruju Grada Županja.

Budući se radi o novim obvezama a Gradu Županja je u interesu što kvalitetnije praćenje i poboljšanje stanja zaštite životinja, Grad Županja će sudjelovati u troškovima skrbnika životinja ( mikročipiranje, sterilizacija, kastracija) u 2018. godini.