ODLUKA KOJOM SE UTVRĐUJE DA NIJE POTREBNO PROVESTI STRATEŠKU PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA ŽUPANJE

Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i članka 31. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš ("Narodne novine", broj 3/17), Mišljenja o provedenom postupku Ocjene izdanom po Vukovarsko-srijemskoj županiji, Službi za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjeku za zaštitu okoliša i prirode Klasa:612-07/2020-13/1, Urbroj:2196/1-14-01-20-2, od 17. veljače 2020. godine, nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš u postupku izrade V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Županje, Gradonačelnik Grada Županje donio je Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Županje.

U prilogu:

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Županje