Upravna tijela grada

 

Gradska služba obavlja poslove koji se odnose na:

 • pripremu i organiziranje sjednica Vijeća i radnih tijela;
 • obavljanje stručnih, administrativno-tehničkih poslova za potrebe rada mjesnih odbora;
 • pripremu programa rada Vijeća, njegovih izvješća te praćenje izvršavanja programa;
 • davanje pravnih i drugih stručnih mišljenja u svezi sa radom Vijeća, radnih tijela i Gradonačelnika;
 • informiranje o radu Vijeća i njegovih radnih tijela, dostavu materijala na javnu raspravu, praćenje i sumiranje rezultata javne rasprave;
 • izradu prijedloga akata koje donosi Vijeće i Gradonačelnik te izradu prijedloga normativnih i drugih akata koje su u nadležnosti službe ili za oblasti koje nisu u nadležnosti upravnih odjela;
 • obavljanje drugih stručnih i administrativnih poslova u svezi sa radom Gradskog vijeća, radnih tijela, Gradonačelnika i upravnih odjela;
 • obavlja poslove iz oblasti društvenih djelatnosti: ustanove kulture, sportski klubovi, udruge građana;
 • imovinsko-pravne poslove, korištenje i čuvanje gradske imovine;
 • obavlja zajedničke poslove pisarnice, arhive, dostave, ekonomata, prijevoza, preslikavanja i umnožavanja, opće kadrovske poslove i poslove održavanja čistoće.

PROČELNIK:
Annemarie Balentović, dipl.iur.
kontakt:
tel: 032-830-472
email: annemarie.balentovic@zupanja.hr

 

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i geodetske poslove u
okviru svojih prava i obveza obavlja slijedeće poslove:

 • izrađuje nacrte odluka iz područja:
 • komunalnih djelatnosti (opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, opskrba plinom, opskrba toplinskom energijom, prijevoz putnika u javnom prometu, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, tržnice na malo, održavanje groblja i pogrebni poslovi, obavljanje dimnjačarskih usluga i javne rasvjete),
 • stambenih djelatnosti,
 • prostornog planiranja i uređivanja prostora,
 • zaštite okoliša,
 • gospodarstva (energetika, rudarstvo, zanatstvo, ugostiteljstvo, poljoprivreda, šumarstvo, promet i veze, trgovina, turizam i veterinarskih djelatnosti),
 • prati njihovu primjenu, izrađuje i donosi upravne akte,
 • izrađuje Programe uređenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada (javne zelene površine, nerazvrstane ceste, nogostupi, javna rasvjeta, kanalska mreža, groblja), prati njihovu realizaciju te izrađuje izvješće o realizaciji programa,
 • izrađuje Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Županja, prati realizaciju i izrađuje izvješća,
 • sudjeluje u izradi i donošenju prostorno-planske dokumentacije i prati njihovurealizaciju,
 • obavlja poslove komunalnog redarstva,
 • obavlja geodetske poslove u skladu sa Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina,
 • obavlja administrativno-tehničke poslove za potrebe Odjela.

PROČELNIK:
Josip Nikolozo, dipl.ing.građ.
kontakt:
tel: 032-830-481
email: josip.nikolozo@zupanja.hr

 

Upravni odjel za financije u okviru svojih prava i obveza obavlja slijedeće poslove:

 • plan, periodični godišnji obračun Proračuna i njegovo izvršenje,
 • vodi poslove investicija grada, plana plaćanja, završni obračun investicija,
 • naplata svih prihoda i izvršenje financijskih obveza grada,
 • izvješća o stanju na svim financijskim sredstvima, odgovarajućim tijelima i ustanovama do nivoa države,
 • poslovi godišnjeg popisa materijalne i nematerijalne imovine (inventura),
 • organizacija financijskog i materijalnog poslovanja grada,
 • sve knjigovodstvene poslove i pomoćne evidencije grada.

PROČELNIK:
Tajana Troha, mag. oec.
kontakt:
tel: 032-831-136
email: tajana.troha@zupanja.hr

Skip to content