Gradsko vijeće

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana Grada Županja, tijelo lokalne samouprave koje
donosi akte u okviru djelovanja Grada, te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i
Statutom Grada Županja.

Izvod iz Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br.
33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 19/13. – službeni pročišćeni
tekst, 144/12., 137/15. – službeni pročišćeni tekst, 123/17., 98/19., 144/20.)

Članak 19.

(1) Općine i gradovi u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove lokalnog značaja
kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni
državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

 • uređenje naselja i stanovanje,
 • prostorno i urbanističko planiranje,
 • komunalno gospodarstvo,
 • brigu o djeci,
 • socijalnu skrb,
 • primarnu zdravstvenu zaštitu,
 • odgoj i osnovno obrazovanje,
 • kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
 • zaštitu potrošača,
 • zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
 • protupožarnu i civilnu zaštitu,
 • promet na svom području
 • te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

(2) Posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka  odredit će se poslovi čije su obavljanje općine i gradovi dužni organizirati te poslovi koje
mogu obavljati.

Članak 35.

Predstavničko tijelo:
1. donosi statut jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
2. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga
jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
3. osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i druge
osobe određene zakonom, drugim propisom ili statutom,
4. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela jedinice lokalne, odnosno područne
(regionalne) samouprave,
5. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih,
komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za jedinicu lokalne, odnosno područne
(regionalne) samouprave,
6. obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug
predstavničkog tijela.

Gradsko vijeće osniva odbore, Komisije i druga radna tijela za pripremu i predlaganje odluka iz svog djelokruga, kao i za obavljanje drugih poslova koji ima se povjeravaju temeljem Statuta Grada ili Zakona.

Poslovnik gradskog vijeća

POPIS ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA

Predsjednica Gradskog vijeća: Irena Kuprešak, dipl. oec.

Kontakt za sve inicijative, prijedloge, primjedbe, žalbe i pitanja iz djelokruga rada Gradskog vijeća.

e-mail: irena.kupresak@zupanja.hr

POPIS ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA

 1. Irena Kuprešak– predsjednica Gradskog vijeća

Kandidacijska lista grupe birača, nositelj liste Damir Juzbašić

 

 1. Goran Lastavica – potpredsjednik Gradskog vijeća

Kandidacijska lista grupe birača, nositelj liste Damir Juzbašić

 

 1. Marko Pejaković

Kandidacijska lista grupe birača, nositelj liste Damir Juzbašić

 

 1. Anto Gagulić

Kandidacijska lista grupe birača, nositelj liste Damir Juzbašić

 

 1. Verica Vestić

Kandidacijska lista grupe birača, nositelj liste Damir Juzbašić

 

 1. Ivan Vujković

Kandidacijska lista grupe birača, nositelj liste Damir Juzbašić

 

 1. Martina Marić

Kandidacijska lista grupe birača, nositelj liste Damir Juzbašić

 

 1. Željka Oršolić

Hrvatska demokratska zajednica

 

 1. Pavo Lucić

Hrvatska demokratska zajednica

 

 1. Izabel Ilić

Hrvatska demokratska zajednica

 

 1. Ivan Miličić

Hrvatska demokratska zajednica

 

 1. Mladen Stažić

Hrvatska demokratska zajednica

 

 1. Igor Katona

Socijaldemokratska partija Hrvatske

 

 1. Mario Galović

Socijaldemokratska partija Hrvatske

 

 1. Darko Lorger

Kandidacijska lista grupe birača, nositelj liste Darko Lorger

 

Popis članova Gradskog vijeća – Mandat 2017.-2021. godine

Skip to content