03.10.2017

Naručitelj Grad Županja planira pokrenuti postupak javne nabave za:

Izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta u Županji

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16.) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavom, Naručitelj Grad Županja ovim putem stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju o nabavi koja sadrži:

– Opis predmeta nabave;

–  Tehničke specifikacije

–  Posebne uvjete za izvršenje ugovora;

–  Kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta;

–  Kriterije za odabir ponude.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5 (pet) dana, računajući od dana objave ove dokumentacije na internetskim stranicama Naručitelja. Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte:  katarina.kozarevic@vu.ht.hr

Po isteku roka od 5 (pet) dana od objave ove dokumentacije na internetskim stranicama, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće, a koje će u roku od 7 (sedam)  dana od završetka prethodnog savjetovanja objaviti na svojim internetskim stranicama.

Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta dokumentacije u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.

Prilog:- Dokumentacija o nabavi

              – Troškovnik

              – Tehnički opis

Izvješće o provedenom savjetovanju