JAVNI NATJEČAJ za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Županja

Temeljem članka 15. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04., 110/04 – Uredba, 178/04., 38/09., 79/09., 153/09. i 49/2011), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11), i članka 4. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora (Službeni vjesnik Grada Županja broj 01/2003) i Odluke o objavi javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Županja Klasa: 340-03/17-01/01; Ur.broj: 2212/01-02-17-1 od 17. listopada 2017., Grad Županja objavljuje:

 

JAVNI NATJEČAJ

za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta

na području Grada Županja

 

  1. Naručitelj: Grad Županja, Josipa Jurja Strossmayera 1, tel 032/830-480, fax 032/830-474,
  2. Odjel za komunikaciju sa ponuditeljima: Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i geodetske poslove.
  3. Opis roba, usluga i/ili radova potrebnih za obavljanje predmetne komunalne djelatnosti:

– U dokumentaciji za nadmetanje.

  1. Vrsta, kvaliteta, opseg ili količina roba, usluga ili radova:

– U dokumentaciji za nadmetanje.

  1. Mjesto izvođenja radova ili pružanja usluga: Područje grada Županja – nerazvrstane ceste s asfaltnim i ne asfaltnim kolnikom.
  2. Vrijeme na koje se sklapa ugovor: Na rok od četiri godine od dana sklapanja Ugovora.
  3. Uvjeti sposobnosti gospodarskih subjekata:

– U dokumentaciji za nadmetanje.

  1. Jamstvo za ozbiljnost ponude: Bjanko zadužnica solemnizirana kod javnog bilježnika na iznos od 10.000,00 kuna.
  2. Kriterij odabira ponude: najniža ponuđena cijena.

10.Datum, vrijeme i mjesto dostave i otvaranja ponuda:

– Ponude treba dostaviti najkasnije do 27. studenog 2017. godine do 12,00 sati na adresu: Grad Županja, Josipa Jurja Strossmayera 1,

– Javno otvaranje ponuda održat će se dana 27. studenog 2017. godine u 12,00 sati u prostorijama Grada Županja, Josipa Jurja Strossmayera 1.

11.Rok donošenja odluke o odabiru ili poništenju: 60 dana od dana otvaranja ponuda.

12.Dokumentaciju za javni natječaj zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti na službenoj internetskoj stranici Grada Županja, www.zupanja.hr ili osobno u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i geodetske poslove Grada Županja;

 

KLASA: 340-03/17-01/01 GRAD ŽUPANJA
UR.BROJ: 2212/01-02-17-2 GRADONAČELNIK
Županja, 06. studeni 2017. godine. Davor Miličević, dipl.iur.

 

Javni natječaj

Troškovnik održavanja nerazvrstanih cesta

Ponudbeni list

dokumentacija za nadmetanje

Izmjena dokumentacije za nadmetanje

O B A V I J E S T

Grad Županja je u postupku pripreme Natječaja za dodjelu stipendija Grada Županja, za školsku godinu 2017/18. i ima u planu povećati broj stipendija.

Stoga poziva sve redovne studente s prebivalištem u Gradu Županja koji studiraju u Hrvatskoj ili inozemstvu u školskoj 2017/18. godini da ispune i predaju obrazac „STUDENT“ te dostave u Gradsku službu Grada Županja, Strosmamyerova 1, soba broj 12 ili na e-mail adresu: gradska-sluzba@vk.htnet.hr najkasnije do 27. listopad 2017. godine.

Obrazac student

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

03.10.2017

Naručitelj Grad Županja planira pokrenuti postupak javne nabave za:

Izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta u Županji

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16.) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavom, Naručitelj Grad Županja ovim putem stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju o nabavi koja sadrži:

– Opis predmeta nabave;

–  Tehničke specifikacije

–  Posebne uvjete za izvršenje ugovora;

–  Kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta;

–  Kriterije za odabir ponude.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5 (pet) dana, računajući od dana objave ove dokumentacije na internetskim stranicama Naručitelja. Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte:  katarina.kozarevic@vu.ht.hr

Po isteku roka od 5 (pet) dana od objave ove dokumentacije na internetskim stranicama, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće, a koje će u roku od 7 (sedam)  dana od završetka prethodnog savjetovanja objaviti na svojim internetskim stranicama.

Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta dokumentacije u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.

Prilog:- Dokumentacija o nabavi

              – Troškovnik

              – Tehnički opis

Izvješće o provedenom savjetovanju

ODLUKA O PROVOĐENJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ VI. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA ŽUPANJA

Grad Županja je sukladno članku 64. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine 80/13, 153/13 i 78/15) podnio Službi za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša, Vukovarsko-srijemske županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode Zahtjev za mišljenje o potrebi provedbe postupka ocjene o potrebi strateške procjene za VI. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Grada Županja.

Temeljem mišljena Odsjeka za zaštitu okoliša i prirode Službe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko – srijemske županije, KLASA: 351-03/17-02/108; URBROJ: 2196/1-14-01-17-2 od 19. rujna 2017. godine Grad Županja dužan je provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, te je sukladno tome Gradonačelnik Grada Županja donio Odluku o provođenju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš VI. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Županja. U provedbi postupka Grad Županja dužan je pribaviti mišljenje tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima.

Odluka_SPUO