Grad Županja je sukladno članku 64. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine 80/13, 153/13 i 78/15) podnio Službi za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša, Vukovarsko-srijemske županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode Zahtjev za mišljenje o potrebi provedbe postupka ocjene o potrebi strateške procjene za VI. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Grada Županja.

Temeljem mišljena Odsjeka za zaštitu okoliša i prirode Službe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko – srijemske županije, KLASA: 351-03/17-02/108; URBROJ: 2196/1-14-01-17-2 od 19. rujna 2017. godine Grad Županja dužan je provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, te je sukladno tome Gradonačelnik Grada Županja donio Odluku o provođenju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš VI. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Županja. U provedbi postupka Grad Županja dužan je pribaviti mišljenje tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima.

Odluka_SPUO