Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, broj 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 31. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine”, broj 3/17), Mišljenja o provedenom postupku Ocjene izdanom po Vukovarsko-srijemskoj županiji, Službi za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjeku za zaštitu okoliša i prirode Klasa : 351-03/17-02/129, Urbroj : 2196/1-14-17-2 od 27. studenog 2017. godine, nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš u postupku izrade VI. Izmjena i dopuna Urbanističkog  plana uređenja Grada Županje, Gradonačelnik Grada Županje donio je Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za VI. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Grada Županje.

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za VI. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Grada Županje