Temeljem članka 15. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04., 110/04 – Uredba, 178/04., 38/09., 79/09., 153/09. i 49/2011), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11), i članka 4. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora (Službeni vjesnik Grada Županja broj 01/2003) i Odluke o objavi javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Županja Klasa: 340-03/17-01/01; Ur.broj: 2212/01-02-17-1 od 17. listopada 2017., Grad Županja objavljuje:

 

JAVNI NATJEČAJ

za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta

na području Grada Županja

 

  1. Naručitelj: Grad Županja, Josipa Jurja Strossmayera 1, tel 032/830-480, fax 032/830-474,
  2. Odjel za komunikaciju sa ponuditeljima: Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i geodetske poslove.
  3. Opis roba, usluga i/ili radova potrebnih za obavljanje predmetne komunalne djelatnosti:

– U dokumentaciji za nadmetanje.

  1. Vrsta, kvaliteta, opseg ili količina roba, usluga ili radova:

– U dokumentaciji za nadmetanje.

  1. Mjesto izvođenja radova ili pružanja usluga: Područje grada Županja – nerazvrstane ceste s asfaltnim i ne asfaltnim kolnikom.
  2. Vrijeme na koje se sklapa ugovor: Na rok od četiri godine od dana sklapanja Ugovora.
  3. Uvjeti sposobnosti gospodarskih subjekata:

– U dokumentaciji za nadmetanje.

  1. Jamstvo za ozbiljnost ponude: Bjanko zadužnica solemnizirana kod javnog bilježnika na iznos od 10.000,00 kuna.
  2. Kriterij odabira ponude: najniža ponuđena cijena.

10.Datum, vrijeme i mjesto dostave i otvaranja ponuda:

– Ponude treba dostaviti najkasnije do 27. studenog 2017. godine do 12,00 sati na adresu: Grad Županja, Josipa Jurja Strossmayera 1,

– Javno otvaranje ponuda održat će se dana 27. studenog 2017. godine u 12,00 sati u prostorijama Grada Županja, Josipa Jurja Strossmayera 1.

11.Rok donošenja odluke o odabiru ili poništenju: 60 dana od dana otvaranja ponuda.

12.Dokumentaciju za javni natječaj zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti na službenoj internetskoj stranici Grada Županja, www.zupanja.hr ili osobno u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i geodetske poslove Grada Županja;

 

KLASA: 340-03/17-01/01 GRAD ŽUPANJA
UR.BROJ: 2212/01-02-17-2 GRADONAČELNIK
Županja, 06. studeni 2017. godine. Davor Miličević, dipl.iur.

 

Javni natječaj

Troškovnik održavanja nerazvrstanih cesta

Ponudbeni list

dokumentacija za nadmetanje

Izmjena dokumentacije za nadmetanje