O B A V I J E S T

Grad Županja je u postupku pripreme Natječaja za dodjelu stipendija Grada Županja, za školsku godinu 2017/18. i ima u planu povećati broj stipendija.

Stoga poziva sve redovne studente s prebivalištem u Gradu Županja koji studiraju u Hrvatskoj ili inozemstvu u školskoj 2017/18. godini da ispune i predaju obrazac „STUDENT“ te dostave u Gradsku službu Grada Županja, Strosmamyerova 1, soba broj 12 ili na e-mail adresu: gradska-sluzba@vk.htnet.hr najkasnije do 27. listopad 2017. godine.

Obrazac student

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

03.10.2017

Naručitelj Grad Županja planira pokrenuti postupak javne nabave za:

Izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta u Županji

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16.) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavom, Naručitelj Grad Županja ovim putem stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju o nabavi koja sadrži:

– Opis predmeta nabave;

–  Tehničke specifikacije

–  Posebne uvjete za izvršenje ugovora;

–  Kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta;

–  Kriterije za odabir ponude.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5 (pet) dana, računajući od dana objave ove dokumentacije na internetskim stranicama Naručitelja. Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte:  katarina.kozarevic@vu.ht.hr

Po isteku roka od 5 (pet) dana od objave ove dokumentacije na internetskim stranicama, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće, a koje će u roku od 7 (sedam)  dana od završetka prethodnog savjetovanja objaviti na svojim internetskim stranicama.

Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta dokumentacije u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.

Prilog:- Dokumentacija o nabavi

              – Troškovnik

              – Tehnički opis

Izvješće o provedenom savjetovanju

ODLUKA O PROVOĐENJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ VI. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA ŽUPANJA

Grad Županja je sukladno članku 64. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine 80/13, 153/13 i 78/15) podnio Službi za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša, Vukovarsko-srijemske županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode Zahtjev za mišljenje o potrebi provedbe postupka ocjene o potrebi strateške procjene za VI. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Grada Županja.

Temeljem mišljena Odsjeka za zaštitu okoliša i prirode Službe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko – srijemske županije, KLASA: 351-03/17-02/108; URBROJ: 2196/1-14-01-17-2 od 19. rujna 2017. godine Grad Županja dužan je provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, te je sukladno tome Gradonačelnik Grada Županja donio Odluku o provođenju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš VI. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Županja. U provedbi postupka Grad Županja dužan je pribaviti mišljenje tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima.

Odluka_SPUO

Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost

„Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost“, kojom se pozivaju da u roku od 30 dana, odnosno u razdoblju od 16. lipnja 2017. do 16. srpnja 2017. podnesu Agenciji za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78., zahtjev za sklapanje ugovora o privremenom korištenju sukladno članku 48. stavku 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( Narodne novine broj 39/13 i 48/15) i Naputku ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine“, br. 53/17).

http://www.zemljiste.mps.hr/novosti/vijesti/obavijest-fizi%C4%8Dkim-i-pravnim-osobama/